B-Accessibility

 

המרכז ללמידה מתוקשבת

המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן הוקם בדצמבר 2000 והוא כפוף ללשכת סגן-הרקטור. מאז הקמתו הסתעפה והתרחבה פעילות המרכז וכיום הוא מעניק למרצים ולסטודנטים מעטפת שירותים התומכת ומסייעת ללמידה המתוקשבת בכל רחבי הקמפוס.

מרבית הקורסים, הנלמדים כיום באוניברסיטה, מלווים באתר, הנפתח במערכת ה-Moodle. בנוסף, נלמדים באוניברסיטה קורסים מתוקשבים מלאים, המחליפים את ההוראה בכיתת הלימוד.

המרכז מספק תשתית פיזית. טכנית ופדגוגית והוא המלווה והאחראי, הלכה למעשה, על כל תהליך הלמידה המתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן. 

מספרם של קורסים המתוקשבים גדל בהתמדה, הם מאפשרים למרצים ולסטודנטים ללמד וללמוד מכל מקום ובכל שעה, מהווים שירות חשוב לסטודנט העובד והלומד, מעשירים את חווית הלמידה ושביעות הרצון מהם גבוהה.
Go to top